BJC Careers
ชีวิตดีที่บีเจซี

เราเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กร คือการให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคล ความหลากหลายของทักษะและพรสวรรค์ที่สอดรับค่านิยมองค์กรที่เรายึดถือ จะช่วยให้เราเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

BJC Careers
BJC Careers
BJC Careers
BJC Careers
BJC Careers
BJC Careers
BJC Careers
BJC Careers
BJC Careers
BJC Careers
BJC Careers
BJC Careers
เส้นทางสู่มืออาชีพ

"เริ่มต้นอนาคตการทำงานที่ดี เริ่มต้นที BJC" บีเจซี มีโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ เพื่อเตรียมศักยภาพและทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว BJC

โครงการนักศึกษาฝึกงาน
BJC Careers
โครงการนักศึกษาฝึกงาน
BJC จัดให้มีโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานและประสบการณ์จริงกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยเน้นให้นักศึกษานำความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และแบ่งปันการเรียนรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา
BJC Careers
สหกิจศึกษา
BJC ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมปฎิบัติงานจริงในสาขาที่เรียน ทำให้การเรียนรู้ครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
ผู้จัดการฝึกหัด
BJC Careers
ผู้จัดการฝึกหัด
โปรแกรมผู้จัดการฝึกหัดเป็นการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถในระดับเริ่มต้นและเป็นการเตรียมตัวผ่านประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง การฝึกหัดและการมอบหมายงานหมุนเวียนเพื่อเข้าเป็นกลุ่มความสามารถพิเศษสำหรับตำแหน่งงานบริหาร