BJC Careers
เส้นทางสู่มืออาชีพ

"เริ่มต้นอนาคตการทำงานที่ดี เริ่มต้นที BJC" บีเจซี มีโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ รักความก้าวหน้า และพร้อมที่จะท้าทายสิ่งใหม่ๆ เพื่อเตรียมศักยภาพและทักษะด้านต่างๆ ให้พร้อมกับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว BJC

โครงการนักศึกษาฝึกงาน
BJC Careers
โครงการนักศึกษาฝึกงาน
BJC จัดให้มีโครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ได้สัมผัสบรรยากาศการทำงานและประสบการณ์จริงกับหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ โดยเน้นให้นักศึกษานำความรู้ ความสามารถมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และแบ่งปันการเรียนรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
สหกิจศึกษา
BJC Careers
สหกิจศึกษา
BJC ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมปฎิบัติงานจริงในสาขาที่เรียน ทำให้การเรียนรู้ครอบคลุม ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ
ผู้จัดการฝึกหัด
BJC Careers
ผู้จัดการฝึกหัด
โปรแกรมผู้จัดการฝึกหัดเป็นการคัดเลือกผู้สมัครที่มีความสามารถในระดับเริ่มต้นและเป็นการเตรียมตัวผ่านประสบการณ์ทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง การฝึกหัดและการมอบหมายงานหมุนเวียนเพื่อเข้าเป็นกลุ่มความสามารถพิเศษสำหรับตำแหน่งงานบริหาร
โครงการนักศึกษาฝึกงาน

คุณสมบัติ
กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในสาขาวิชาที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่เปิดรับ
- การตลาด
- รัฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์
- บริหารธุรกิจ
- การสื่อสาร, ประชาสัมพันธ์ และวารสารศาสตร์
- สถิติประยุกต์
- บัญชี และการเงิน
- Graphic Design
- Packaging Design
- และสาขาอื่นๆ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร
N/A

ระยะเวลาการฝึกงาน
เดือน มิ.ย. - ก.ค.

ช่องทางการรับสมัคร
ส่งประวัติส่วนตัว และใบรับรองผลการศึกษามาที่ recruitment@bjc.co.th

หรือกรอกข้อมูลสมัครทันทีที่
https://careers.bjc.co.th/job/search?function=26

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เนาวนิต สุภาพรูป (พี่เนย) 02 367 1453

สหกิจศึกษา

BJC ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เรียน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสมาชิกของทีมงาน ทำให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ

ผู้จัดการฝึกหัด

หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ ขอบความท้าทาย รักที่จะเรียนรู้และได้ทดลองทำโครงการใหม่ ๆ ในองค์การชั้นนำของประเทศ BJC ขอเชิญชวนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์การทำงานกับผู้บริหารชั้นนำของประเทศกับโครงการ ผู้จัดการฝึกหัด

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทยหรือพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ (กัมพูชา ลาว พม่าและเวียดนามสามารถสมัครได้) หากสามารถพูดภาษาไทยได้ดี

2. จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เกรดขั้นต่ำ 3.5 จากหลักสูตรต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ และมีประสบการณ์ 0-2 ปี ในสาขาใดๆ ก็ได้

3. อายุไม่เกิน 27 ปี

4. มีบุคลิกที่ดีและมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ และมีทัศนคติเชิงบวก “can-do”

5. เป็นบุคคลที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความคิดริเริ่ม มีความกะตือรือร้น มีความเป็นทีมเวิร์กและทะเยอทะยาน

6. มีแรงกระตุ้นในตัวเองและสนุกกับการเรียนรู้ทักษะใหม่

7. มีทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารระหว่างบุคคลและการนำเสนอที่สูง

8. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่สูง โดยมีคะแนน for TOEFL CBT = 180 หรือ IBT = 78 หรือ IELTS = 6.0

9. หลักสูตรผู้จัดการฝึกหัด ตามปกติจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ปี ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานหรือแผนงานหมุนเวียน ผู้จัดการฝึกหัดที่ประสบความสำเร็จจะต้องผ่านตัวชี้วัดทั้งเกณฑ์ผลลัพธ์และเกณฑ์พฤติกรรม นอกจากนี้ จะต้องสาธิตวิธีการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจและศักยภาพในการจัดการ อาทิ ความสามารถในการประสานงานกับพนักงานในทุกระดับภายในองค์กรและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าและลูกค้าโดยได้รับการยอมรับในระดับสูง ผู้จัดการฝึกหัดเหล่านี้จะได้รับตำแหน่งงานที่สูงขึ้นตามสาขาที่มีความสนใจเมื่อจบหลักสูตร

กิจกรรมที่น่าสนใจ

บีเจซี จัดกิจกรรมที่น่าสนใจร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ มากมาย เพื่อช่วยให้เราได้มีโอกาสทำความรู้จักและให้ข้อมูลความรู้ทางธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา และบุคคลที่สนใจร่วมงานกับเรา

บีเจซี ติดดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ (DJSI) ต่อเนื่องปีที่ 2 ด้วยคะแนนสูงสุด ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food & Staples Retailing 9 ธันวาคม 2565 - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ติดดัช ...