ใบสมัครงาน

* (นามสกุลของไฟล์รูปภาพที่รองรับ คือ .jpg, .png และ .gif, ขนาดของไฟล์รูปต้องไม่เกิน 1 MB)

ตำแหน่งและเงินเดือน

** 

ข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดทางครอบครัว

 

 

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปี บริบูรณ์ เข้าทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา


มัธยมศึกษาตอนต้น


มัธยมศึกษาตอนปลาย


อนุปริญญา, ปวส.


ปริญญาตรี


ปริญญาโท


อื่นๆ


ประวัติการทำงานปัจจุบัน / ล่าสุด

ประวัติการทำงานในอดีต (กรุณาใส่ชื่อบริษัทสุดท้ายขึ้นก่อน)

พูด
อ่าน
เขียน

ข้อมูลอื่น

อื่นๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทฯได้ตกลงว่าจ้างข้าพเจ้าเข้ามาทำงานแล้ว ปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดงหรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น