สมัครงาน

นามสกุลของไฟล์รูปภาพที่รองรับ คือ .doc, .docx, .pdf, .jpg, .png, .xls, .xlsx, .ptt, และ .pttx, ขนาดของไฟล์รูปต้องไม่เกิน 8 MB

ข้อมูลส่วนบุคคล

 

 

 

* (นามสกุลของไฟล์รูปภาพที่รองรับ คือ .jpg, .png และ .gif, ขนาดของไฟล์รูปต้องไม่เกิน 1 MB)

การศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน

ทักษะความชำนาญ และประกาศนียบัตร

ช่องทางการได้รับข่าวสาร

** บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับบุคคลที่มีอายุมากกว่า 15 ปี บริบูรณ์ เข้าทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ