BJC Careers
โครงการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
29 มี.ค. 2019

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ให้โอกาสและเปิดประสบการณ์การฝึกอาชีพผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 300 ทุน ภายใต้กรอบความร่วมมือ 5 ปีการศึกษา แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษาอย่างมีระบบ ด้วยความร่วมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาภายใต้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง มีงานรองรับทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา และเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษา รุ่นที่ 1 ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานกับบริษัทฯ ถือเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว และบริษัทฯ ยังคงความร่วมมือต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

BJC Careers